Feeds:
Inlägg
Kommentarer

AMC

Jag är så förundrad över AMC köp av Nordic Cinema Group (NCG) där SF bio ingår.
På den utmärkta sajten Celluloidjunkie där biografexperten Patrick von Sychowski skriver framgår vilka enorma
belopp som AMC har betalat. Totalt har AMC betalt 8,2 miljarder svenska kronor.
Bridgepoint som sålde har på endast två år tjänat ca 900 mkr på affären.
Hur har denna värdeökning skapats?
Intressant att notera i Patrick von Sychowski inlägg är att AMC har betalat ca 18 miljoner kronor per salong för NCG.
När AMC köpte Odeon i England betalade man ca 4,5 miljoner kronor per salong.
Varför denna stora skillnad i pris per/salong?

Läs mer; https://celluloidjunkie.com/2017/01/23/amc-buys-nordic-cinema-group-929-million-need-know/

Annonser

Sänkt moms!

Nu har kulturministern och finansministern deklarerat att de tänker sänka momsen på digitala medier från 25% till 6% (kulturmoms), det är både rimligt och bra.
Då kanske man skulle hoppas på ett omtänk vad gäller biomomsen, den som höjdes från 6 % (kulturmoms) till 25% från och med 2017. Men det är nog att vara blåögd. Särskilt nu när SF bio har fått världens största biografbolag till ägare (AMC). Intresset för att diskutera biomoms är nog på nollpunkten på kulturdepartementet. Däremot borde oron nu gro för vad som kommer att hända med svensk film. Finns det något intresse hos AMC för att ge svensk film större utrymme på biograferna eller kommer den amerikanska dominansen att öka.
Idag är de flesta biografer helt utlämnade till att följa topplistor som domineras av de stora amerikanska filmbolagen.
Kulturdepartementet borde se över hur de kan stärka stöden till alla independent biografer så att de kan utvecklas till kulturella mötesplatser. Ett sätt är att ge independent biograferna årliga driftsstöd ungefär på samma sätt som länsteatrar, länsmusikinstitutioner m.fl får årliga driftsanslag från staten. Detta under förutsättning att de även har stöd från landsting/region eller kommun. Så kan biografer bli en aktör för kvalitetsfilm.

Andra gången gillt

År 2001 försökte det gigantiska biografbolaget etablera sig i Herons City (Kungens kurva) i Stockholm. Men SF bio bestämde sig för att motverka AMC etablering genom att via sitt distributionsbolag försvåra tillgången till svensk film. Efter ett par år gav AMC upp och ägare blev SF bio. Nu köper AMC bolaget Nordic Cinema group där SF bio ingår. Nordic Cinema är Nordens och Baltikums ledande biografföretag med 68 helägda respektive 50 samägda biografer i Sverige, Finland, Norge och Baltikum. Bolaget bildades i mars 2013 genom en affär i vilken Bonnier-ägda SF Bio gick samman med Ratos-ägda Finnkino. 2015 sålde Ratos sitt majoritetsinnehav till Bridgepoint, och nu köper AMC Nordic Cinema av Bridgepoint. Huruvida Svenska Bio ingår i affären framgår inte i dagens pressmeddelande.
Intressant är att Bonnier nu helt lämnar biografbranschen efter många år. I tidigare diskussioner när vi kritiserade SF bios dominans så fick höra att Bonniers ägande av SF Bio var en garant för att inte amerikanerna skulle ta över den svenska marknaden. Det var ett tag sen, men nu är vi där. SF bio har de senaste åren varit utsatt för olika riskkapitalbolag (Ratos och Bridgepoint) som tjänat stora pengar på försäljning av Nordic Cinema group. För SF bio måste det nog kännas bra att hamna hos en ägare som kan biografverksamhet. Men vad AMC etablering innebär för den svenska och den Nordiska marknaden är svårt att sia om. Kan AMC bidra med något förutom ett kommersiellt perspektiv på biografdrift? Kommer AMC köp innebära att independent biografer får allt svårare med att få tillgång till premiärfilmer? Kommer AMC att satsa på fler biografer?
Det sägs att konsolideringen inom biografbranschen är ofrånkomlig. Men utvecklingen med allt färre biografaktörer är alarmerande. Det är ju genom mångfald och konkurrens som biografbranschen kan utvecklas inte genom ett fåtal som dominerar marknaden.

Nordic Cinema kommer att ha kvar sitt kontor i Stockholm. Intressant är att vd Jan Bernhardsson kommer att forsätta som vd för Nocdic Cinema med AMC som ägare. Jan Bernhardsson har nu sett till att försäljningarna av SF bio och Nordic Cinema gjort aktieägarna (Bonnier, Ratos, Bridgepoint) mycket nöjda, men finns det några i biografbranschen som applåderar AMC intåg på den nordiska marknaden?

Obamas kulturella arv

I DN den 20 januari skriver Martin Gelin om det kulturella arvet efter Barack Obama.
”Med ett par snabba underskrifter i Ovala rummet kan Donald Trump upphäva mycket av det Obama
åstadkommit de senaste åtta åren. Men det han inte kan förändra är den amerikanska kulturen. Där
har de idéer som Obama förkroppsligat redan trängt sig in i själva jorden och fäst sina rötter.
De kommer Trump aldrig att kunna komma åt.”

Tänk om denna insikt om kulturpolitikens betydelse för samhällsutveckling kunde få större genom-
slagskraft i olika politiska sammanhang.

Adjö filmavtalet

Nu har filmavtalet gjort sitt. Från 2017 får vi en statlig filmpolitik. Jag har haft förmånen att sitta med i filmavtalet sedan 1995. Det betyder att jag varit med om ett flertal förhandlingsomgångar. Om detta finns mycket att säga men låt mig komma med en reflektion.
En av filmavtalets huvuduppgift är att stödja svensk kvalitetsfilm. Vid nästan varje förhandlingsomgång så var det alltid någon vid förhandlingsbordet som kände sig lite utmanad och begärde ordet och frågade – vad är kvalitetsfilm? Det lustiga var att denna fråga oftast kom från filmägarhåll. Diskussionen kom många gånger att handla om hur svårt det är för kvalitetsfilm att nå ut och hitta publiken. I regel fick biografägarna klä skott för att inte ta ansvar för kvalitetsfilmen och då särskilt SF med sin monopolliknande ställning på marknaden. Givetvis spelar denna monopolliknande marknad roll för hur olika filmer får plats och utrymme på biografer, men detta förklarar inte hela problemet.
Inom andra kulturområden har vi en kulturpolitik som försöker ta ansvar för att det finns en infrastruktur av teatrar, konserthus, muséer osv. Kulturinstitutioner som inte behöver agera på kommersiella villkor. Inom film- och biografområdet så ser det helt annorlunda ut, med en i första hand kommersiell marknad. Denna SF marknad är givetvis helt otillräcklig för att utveckla och ta ansvar för att bred film (kvalitetsfilm) kommer ut i hela landet.
Denna fråga har inte det gamla filmavtalet löst och frågan är om en statlig filmpolitik är kapabel att lösa utmaningen.
Det är bra att det finns stöd till teknisk upprustning, utvecklingsstöd,lanseringsstöd med flera stöd, men det som saknas är ett direktstöd (statligt verksamhetsanslag) till biografer som vill ta ansvar för kvalitetsfilm.
En länsteater har både statligt stöd och landstingsstöd så att man kan ha marknadsförare och kommunikatörer. Vilken lokal/regional biograf har en marknadsavdelning? Det behövs en helt ny syn på den lokala biografen som mötesplats för film och kulturupplevelser. Biografer måste få stöd i samma omfattning som teatrar, muséer och musikinstitutioner.
Bland flera av de gamla filmavtalsparterna fanns hela tiden ett motstånd mot detta tänkande. Från SF sidan slogs man särskilt för en paragraf som handlade om att stöden inte fick påverka/snedvrida nuvarande marknadsförhållande. Detta har inneburit att biografmarknaden stått och stampat i en seg lervälling, där SF- gänget sagt att vi är en kommersiell bransch och några stöd ska inte förstöra vår kommersiella dominans.
Detta kan vi konstatera har inte tjänat kvalitetsfilmens utveckling. Det krävs kraftiga ekonomiska tillskott till biograferna så att de kan börja agera som kulturaktörer.
Nu är frågan kommer en statlig filmpolitik att förändra denna situation och erkänna biografen som en kulturell mötesplats och ge stöd som gör att de kan ta ansvar för att sprida/visa film i hela landet?

Grand Hotel

På Grand Hotel träffas Europas rasistiska partier till middag.
(http://www.svd.se/rysk-skugga-over-sds-gala/om/sds-gala-pa-grand-hotel)

På Folkets Hus är inte SD och deras vänner välkomna.

Trist att konstatera att Grand Hotel saknar en värdegrund.

Spel för kultur

I höstbudgeten finns nedanstående förslag om nya intäkter till kultur.

”4.5.8 Bidrag till kulturverksamhet från AB Svenska Spel
Regeringensförslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2017 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets över- skott 2016 från Nya Penninglotten samt att bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.”

Den svenska spelmarknaden omsätter ca 3,5 miljarder kronor av dessa går stort sett allt till idrotten. Dessvärre får inte civilsamhällets kulturaktörer del av dessa pengar. Nu är när spelmarknaden ska genomgå en omreglering är det dags att även kulturverksamhet blir en del av verksamheten. Det borde vara möjligt att jag som spelare själv får välja till vilka ändamål jag önskar att överskottet ska gå till.